Tasttoe stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

Facturering
1. Tasttoe zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht factureren
2. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 14 werkdagen na de factuurdatum betalen (er mag ook direct contant betaald worden).

Verplichtingen opdrachtgever
1. De door Tasttoe ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek en tafels blijven eigendom van Tasttoe en worden na de opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.
2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
3. Opdrachtgever zal schade aan door Tasttoe ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.

Wijzigingen/annulering overeenkomst (helaas komt het vaak voor dat mensen in deze corona periode last minute de bestellingen afzeggen, dit kan niet altijd kosteloos!)
1. Indien Opdrachtgever de overeenkomst na de opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Tasttoe zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen.
2. Indien de wijziging een beperking van de overeenkomst inhoudt of indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zal opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde opdracht plus alle inkoopkosten aan Tasttoe vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
a. op de dag van de bestelling: 100%;
b. 1 dag voor de beoogde datum van de bestelling: 50%;
c. tussen de 4 en de 2 dagen voor de beoogde datum van de bestelling: 10%;
Dit bedrag wordt met opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur (we kunnen een tikkie sturen).

Klachten
1. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Tasttoe melden.
2. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Tasttoe melden.
3. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Tasttoe melden.
4. Tasttoe zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met opdrachtgever oplossen.

Aansprakelijkheid/overmacht
1.  Tasttoe is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van de opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
2. Tasttoe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Tasttoe.
3. Tasttoe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of de opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
4. Tasttoe is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de overeenkomst kan voldoen.
5. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

Pastoor Ossestraat 36, Bornerbroek
Info@tasttoehapjes.nl
06 280 788 54